Strengthening my Relationship with Jesus

Danh Tính Mới Ở Đấng ChristChúng ta có thể đọc về việc quỷ dữ đã thử thách danh tính của Chúa Giê-xu như thế nào. Mỗi lần quỷ dữ ra tay, Chúa Giê-xu lại sử dụng lời của Đức Chúa Trời để bảo vệ sự thật về thân phận của Ngài. Danh tính chúng ta cũng sẽ bị thách thức theo cách như vậy, và giống như Chúa Giê-xu, ta phải biết và dùng lời nói của Đức Chúa Trời để bảo toàn lấy sự thật về chúng ta ở nơi Ngài.

Tôi được chấp nhận

Thảo luận – tại sao việc chấp nhận lại quan trọng?

Đọc đoạn kinh và hãy tuyên bố, bắt đầu bằng chữ “Tôi”

Đoạn kinh nào phù hợp với bạn?

Tôi được an toàn

Thảo luận – Những bất an ảnh hưởng thế nào tới đời sống của chúng ta?

Đọc đoạn kinh và hãy tuyên bố, bắt đầu bằng chữ “Tôi”

Đoạn kinh nào là đặc biệt đối với bạn? Tại sao?

Tôi quan trọng

Thảo luận – Vì sao việc ta cảm thấy bản thân có ý nghĩa lại quan trọng?

Đọc đoạn kinh và hãy tuyên bố, bắt đầu bằng chữ “Tôi”

Đoạn kinh nào đã truyền cảm hứng cho bạn ngày hôm nay?

Hãy hỏi một người bạn

Bạn có thể chia sẻ câu chuyện của bản thân, về việc một trong số những đoạn kinh này đã thay đổi cuộc đời bạn không?

Ứng dụng

Từ những sự thật này, ta có thể trở nên tự tin hơn vào bản thân như thế nào?

Chúng ta có thể thay đổi bản thân như thế nào?

Cách cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-xu, cảm ơn Ngài vì đã khiến con trở thành một con người mới. Cảm ơn Ngài vì đã chấp nhận con, bảo vệ con, và vì cuộc đời con trở nên ý nghĩa ở trong Ngài! Con tin rằng con là ___________. Cảm ơn Ngài!

Đoạn kinh mấu chốt

Tự chọn thêm một hoặc nhiều đoạn kinh từ bài học này để ghi nhớ