پایه ریزی قوی

غسل تعمید


زمانی که به متون می نگریم، می بینیم که توبه و ایمان به عیسی مسیح فرد را نجات می دهد، و غسل تعمید یک شهادت عمومی از ایمان تازه ما به عیسی مسیح است که به دنبال آن نجات خواهد بود

در عهد جدید، کلمه یونانی غسل تعمید یک کلمه معمول روزانه به معنی غوطه ور شدن یا فرو بردن در آب است

چرا غسل تعمید؟

این یک فرمان است

عیسی مسیح به ما یک کار بسیار مهم برای انجام دادن واگذار کرد، آن چه بود؟

تحت مدیریت جدید – مالکیت

ما متعلق به این دنیا بودیم، اما اکنون متعلق به عیسی مسیح هستیم

مدیریت قدیم چگونه بود؟

مدیریت جدید چگونه است؟

هویت جدید ما

غسل تعمید یک تدفین روحانی با مسیح (در آب فرو رفتن)، و نجات از طریق مسیح (خارج شدن از آب) است. زندگی گذشته ما در قبر (آب) جا گذاشته شده است زندگی تازه در مسیح به نظر شما چگونه است؟

خاموش کردن کارخانه گناه

زمانی که غسل تعمید می‌گیریم، چه اتفاقی برای گناه می افتد؟

چه کسی تعمید داد؟ چه کسی تعمید گرفت؟ کجا؟ چه زمانی؟

پطرس و شاگردان ۳۰۰۰ ایماندار را در اورشلیم تعمید دادند.
چه زمانی: بلافاصله

فیلیپس آن شخص حبشی را در بیابان تعمید داد.
چه زمانی: بلافاصله

پطرس و دیگر برادران، اهل خانه کرنلیوس را در قیصریه تعمید دادند.
چه زمانی: در همان روز

پولس و سیلاس، زندانبان فیلیپیان را در فیلیپی تعمید دادند.
چه زمانی: در همان ساعت

آیا پطرس می توانست ۳۰۰۰ ایماندار را در یک روز تعمید دهد؟ به نظر شما چه کسی به او کمک کرد؟

چه کسی غسل تعمید گرفت؟

در کجا مردم غسل تعمید گرفتند؟

چه زمانی مردم غسل تعمید گرفتند؟

از نام چه کسی برای غسل تعمید استفاده می شد؟

چرا نام عیسی مسیح بسیار قدرتمند است؟

عیسی مسیح تمامیت خدا در یک بدن است. در متی 28:19 این تمامیت به عنوان پدر، پسر و روح القدس شرح داده شده است.

بپرسید

چرا، کجا و چه زمانی شما تعمید گرفتید؟

کاربرد

اگر به عیسی مسیح ایمان دارید و هنوز غسل تعمید نگرفتید، آیا تمایل دارید غسل تعمید بگیرید؟

نمونه دعا

خداوند عیسی مسیح، شکرت می‌کنم که غسل تعمید یک موقعیت برای شهادت عمومی ایمانمان به تو است. به من کمک کن تا قدرت غسل تعمید را تجربه کنم

آیه کلیدی

Study Tags.