Growing in my Relationship with Jesus

Tình Yêu ThươngLý do vĩ đại nhất

Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta được khích lệ rằng Chúa yêu thương ta nhường nào. Nhưng đồng thời, Chúa cũng ra lệnh cho ta phải yêu những người khác – kể cả kẻ thù của ta! Tình yêu của ta dành cho người xung quanh cần phải là thực, không phải chỉ thể hiện qua lời nói mà phải là hành động, và nó phải là lý lẽ cho mọi điều ta làm.

Tình yêu của Chúa

Chúa đã làm gì cho ta?

Vì sao?

Tình yêu của Chúa dành cho ta vĩ đại như thế nào?

Chúa muốn chúng ta làm gì?

Mệnh lệnh của Chúa về tình yêu

Chúa Giê-xu đã ra lệnh cho ta làm gì?

Làm sao để những người khác biết ta là đệ tử của Ngài?

Tại sao việc yêu lấy kẻ thù lại quan trọng ?

Làm thế nào để chúng ta có yêu thương kẻ khác nhiều hơn?

Tình yêu là lý do

Tại sao tình yêu lại quan trọng?

Kiểu tình yêu gì đã được miêu tả ở đây?

Hãy hỏi một người bạn

  • Bạn có thấy việc yêu thương con người là dễ dàng không?
  • Phần nào trong quá trình học hỏi này là khó khăn đối với bạn?

Thực hành

Hê-bơ-rơ 10:24  rằng, “Cũng hãy lưu ý khích lệ nhau trong việc yêu thương, tương trợ và làm đủ các việc lành.”

Chúng ta có thể cho người khác thấy tình yêu của ta bằng những cách nào?

 

Bài tập về nhà: Trong tuần này, hãy dành ra chút thời gian để suy ngẫm và tiếp nhận tình yêu của Chúa. Đồng thời đánh giá động cơ của bản thân bạn – hãy nghĩ rằng: “Khi tôi làm vậy, tình yêu có phải là động lực của tôi không?”

Cách cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-xu, cảm ơn Ngài vì Ngài đã yêu thương con hết lòng. Cảm ơn Ngài vì tình yêu Ngài đặt vào trong con. Con cầu xin Ngài hãy giúp con, để con được dẫn lối bởi tình yêu trong tất cả mọi việc con làm.

Đoạn kinh mấu chốt