ก้าวแรกกับพระเยซู

หัวใจที่บริสุทธิ์สดุดี 51:10 ได้กล่าวใว้ว่า ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเนรมิตสร้างใจสะอาดในข้าพระองค์และขอทรงสร้างจิตใจหนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์

วิธีตรวจสอบจิตใจที่บริสุทธิ์

เราจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าสิ่งใดในจิตใจเราเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง?

 

ทําไมการมีหัวใจที่ไม่สะอาดเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง?

 

เราจะปกป้องหัวใจเราให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?

ในยุคสมัยที่พระคําภีร์ถูกเขียน ผู้คนจะเข้านอนตอนพระอาทิตย์ตกดิน(เพราะว่าไม่มีไฟฟ้าเหมือนในสมัยนี้จึงมองอะไรไม่ค่อยเห็นในเวลากลางคืน)

เราควรจะยกโทษให้ผู้อื่นในช่วยเวลาไหนของวัน?

อะไรเป็นสิ่งที่มารซาตานใช้เพื่อเข้ามาในชีวิตของเรา?

เราจะป้องกันจิตใจของเราจากมารซาตานได้อย่างไร?

เราต้องปกป้องจิตใจเราจากอะไร?

เคยมีช่วงเวลาไหนไหมที่คุณปล่อยให้ ความโกรธ ความขมขื่น การไม่ให้อภัยเข้ามาครอบงําในจิตใจของคุณ?

ถามเพื่อน

  • คุณอธิษฐานขอให้พระเจ้าเข้ามาตรวจสอบจิตใจของคุณบ่อยแค่ไหน?
  • พระเจ้าแสดงให้คุณเห็นอะไรในจิตในของคุณ?
  • สิ่งนี้ช่วยคุณอย่างไร?

การนําไปใช้

  • เราควรตรวจสอบจิตใจของตัวเองเองบ่อยแค่ไหน?
  • กำหนดช่วงเวลาว่างในแต่ละวันเพื่อที่จะอธิษฐาน ให้อภัยผู้อื่น และขอให้พระเจ้ายกโทษให้คุณ

ตัวอย่างคําอธิษฐาน

ข้าแต่พระเยซูคริสเจ้า ข้าพระองค์ขอขอบคุณพระองค์ที่ทรงอภัยบาปผิดของข้าพระองค์ และทรงมอบโอกาสให้ข้าพระองค์เลือกที่จะมีหัวใจที่บริสุทธิ์ และขอกำลังที่มาจากพระเจ้าที่ข้าพระองค์จะสามารถยกโทษความผิดพลาดของข้าพระองค์ และผู้อื่นในแต่ละวัน เหมือนที่พระองค์ทรงยกโทษให้ข้าพระองค์

ข้อพระคําภีร์