پایه ریزی قوی

دست بر کسی گذاشتن – بخش اول


در عهد قدیم، دست بر کسی گذاشتن یک حرکت فرهنگی به معنی واگذاری قدرت یا گناه، برکت، وراثت، عزت و رهبری بود. در عهد جدید، دست گذاشتن یک حرکت به معنی انتقال، تعیین هویت، تایید و برکت دادن بود. برای آموزش این مبحث در دو بخش به هشت زمینه انتقال آن می پردازیم

زمینه های انتقال

اول – برای انتقال گناه به یک پیشنهاد فداکارانه – فقط در عهد قدیم

این توسط شخصی که مراسم قربانی را بعمل در می آورد، انجام می شد – کشیش و بزرگان – از طرف تمامی جماعت (اعضای) کلیسا

چرا بر روی این حیوانات دست می گذاشتند و آنها را قربانی می کردند؟

چرا ما امروز دیگر دست بر حیوانات نمی گذاریم و آنها را قربانی نمی کنیم؟

دوم – برای انتقال آگاهی و شرف یا قدرت – یک امر معمولی برای نسل بعدی

برای یوشع چه اتفاقی افتاد؟

این امر چگونه انجام شد؟

سوم – برای انتقال مسح کردن

در عبری مسح کردن به معنی “آغشته کردن دست از روغن” است

چه نوع مسحی در هر کدام از این نمونه ها بیان شد؟

چهارم – برای خدمت شفا

چه کسی می‌تواند بر سر دست بگذارد و برای شفا دعا کند؟

آیا باید انتظار شفای مردم را داشته باشیم؟

پنجم – برای خدمت تعمید در روح القدس

هنگام دست بر سر گذاشتن در این نمونه ها چه اتفاقی افتاد؟

بپرسید

آیا تعمید در روح القدس را دریافت کرده اید؟

اگر تا به حال هیچ وقت قدرت روح القدس را در زندگیتان دریافت نکرده اید، از سرگروه خود بخواهید که بر سر شما دست بگذارد و تعمید در روح القدس را اعلام کند

کاربرد

بر اساس هر آنچه که از دست بر سر گذاشتن می دانید، چگونه می توانید به افرادی که بیمار هستند و یا آسیب دیدند خدمت کنید؟

نمونه دعا

عیسی مسیح خداوند، شکرت می کنم برای مسح تو و روح القدس که در من زندگی می کند. لطفا از من استفاده کن. از دست من و زندگی من برای اعلام برکت به دیگران و مخصوصا نسل بعد استفاده کن

آبه کلیدی

Study Topics