تقویت رابطه ام با عیسی مسیح

ایمانچشمان خود را بر روی عیسی مسیح‌ متمرکز کنید

ایمان چیست؟ ایمان مطمئن بودن از چیزی است که به آن امید داریم و آن را نمی بینیم

ایمان مطمئن بودنصد در صد از چیزی است که هنوز آن را ندیده ایم. ایمان چگونگی آمدن ما در ابتدا بسمت خدا، نجات یافتن و آن را پایه زندگی خود قرار دادن به عنوان یک‌ مسیحی است. بیاید در مورد پطرس مطالعه کنیم در کتاب متی فصل ۱۴ آیه ۳۳-۲۲

کلام خدا را بشنوید

درکتاب متی فصل ۱۴ آیه ۲۹، عیسی مسیح به پطرس گفت که نزد او روی آب برود. ایمان به معنی آگاهی و اعتقاد به کلام خدا در کتاب مقدس برا ما است

منشأ این ایمان از کجاست؟

نسبت به چه کسی و چه چیزی ابراهیم و سارا ایمان داشتند؟

قدم گذاشتن در ایمان

پطرس، پس از اینکه عیسی مسیح به او گفت نزدش برود چه کرد؟

چرا دانستن کلام خدا به تنهایی کافی نیست؟

چشمان خود را بر عیسی مسیح متمرکز کنید

چرا پطرس داشت غرق می شد؟

چگونه چیزهایی که “می بینیم” می تواند باعث دلسرد شدن ایمانمان شود؟

چگونه در ایمان می توانیم دوام بیاوریم؟

شک نکنید

شک چگونه بر ایمان ما تاثیر می گذارد؟

در کتاب متی فصل ۱۴ آیه ۳۱ عیسی مسیح، ایمان پطرس را به چالش کشید

دلایلی که ما نباید شک کنیم چه هستند؟

از یک دوست بپرسید

آیا می توانید در مورد ایمان از تجربه خود یک داستان بگویید؟

چگونه بر شک غلبه کردید؟

کاربرد

بیایید زمانی را به یک آیه و یا به یک وعده از کتاب مقدس که خدا به ما اخیرا یادآوری کرده است، اختصاص دهیم. از این موضوع برای ایمانتان الهام بگیرید و در مورد راهی که می توانید آن را عملی کنید تفکر کنید

نمونه دعا

خداوند عیسی مسیح، از تو ممنونم که کلام تو قدرتمند و صحیح است. من به کلام تو تکیه و چشمانم را روی تو متمرکز می کنم. من به تو ایمان دارم و بابت هر آنچه که در زندگی من انجام خواهی داد شکرگزار تو هستم

آیه کلیدی

Study Topics