رشد کردن در رابطه ام با عیسی مسیح

غلبه بر ترسبا ایمان

ما نباید بترسیم! خدا قدرتمند است! او با ما و مراقب ما است! از آنجایی که ما کلام او را یاد می گیریم ایمان ما رشد می کند و می توانیم بر ترس غلبه کنیم

ایمان به خدا

چرا نباید بترسیم؟ آیه های زیر را مطالعه کنید و پاسخ دهید

خداوند در ما چه چیزی قرار داده است؟ این در زندگی ما چه مفهومی دارد؟

عشق بی نظیر خدا روی ما چه تاثیری می گذارد؟

ایمان به کلام خدا

با کلام خدا باید چه کنیم؟ چرا می بایست دلگرم باشیم؟

ترس و حقیقت کلام خدا را با هم مقایسه کنید؟

خبر بد

مردم

تاریک، دوران سخت

مرگ

خطر، بیماری

آینده

قضاوت

صحبت کردن

مصیبت

از یک دوست بپرسید

آیا می‌توانید یک داستان از غلبه بر ترس به اشتراک بگذارید؟

چگونه این را انجام دادید؟

کاربرد

چه ترس های دیگری داریم؟

چگونه می توانیم بر آنها غلبه کنیم؟

چرا هنوز می ترسیم؟

چه کاری باید انجام دهیم؟

می خواهید در این هفته بر کدام ترس غلبه کنی؟

زمانی که کسی از چیزی ترس دارد، ما چگونه می توانیم به او دلگرمی بدهیم؟

نمونه دعا

پدر آسمانی، تو قدرتمند و خوب هستی، و برای این که با من هستی شکرت می کنم. شکرت می کنم که از طریق ایمان داشتن به کلام تو، از هیچ چیز نباید بترسم

آیه کلیدی

Study Topics