Paglago ng Aking Relationship Kay Jesus

Pagti-Tiwala sa DiyosPagti-tiwala ng Buong Puso

Gusto ni God na magtiwala tayo sa Kanya ng buong puso. Ito ay nangangahulugan na ang ating relasyon sa Kanya ay healthy at maaari nating i-enjoy ang peace at joy mula sa Kanya. Kailangan nating i-improve ang mga bagay kung saan hindi tayo nagtitiwala ng enough sa Kanya para patuloy tayong mag-grow.

Ano ang Pinagka-katiwala natin?

Others?

Anong mangyayari kung magtitiwala tayo sa maling bagay?

Ano ang Pumipigil sa Atin sa Pagti-tiwala sa Diyos?

Ano ang mga bagay na pinagaalalahan natin?

Ni-rebuke ni Jesus ang Kanyang mga disciples dahil hindi enough ang pagtitiwala nito sa Kanya. Ano ang wino-worry nila?

Ano pang ibang bagay ang nakakapagpigil sayo para mas mag-trust kay God?

Bakit Natin Kailangan Mag-tiwala kay God?

Bakit nararapat na mag-trust tayo kay God?

Ano ang magiging result sa buhay natin kung patuloy tayo na magtiwala kay God?

Ask a Friend

Maaari ka bang mag-share kung paano ka nag-grow sa pamamagitan ng pagti-tiwala kay God?

May mga tanong ka ba tungkol sa pagti-tiwala?

Application

In John 14:1, Jesus said, “Huwag na kayong mabalisa; sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin.” Paano natin mapipigilan ang ating puso sa pag-alala?

Paano natin ma-increase ang pagtitiwala natin kay God?

HOMEWORK: Trust Confessions

Basahin at i-meditate ang mga verses na ito ngayong linggo.

Prayer Model

Dear God, patawarin mo ako kung nilalagay ko ang tiwala ko sa ibang bagay. Ipakita mo sa akin kung paano ko mababago ang aking puso. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil pwede Kitang pagkatiwalaan ng buong puso.

Key Verse