Pagsimula ng Aking Relationship Kay Jesus

ZacchaeusNakatagpo Ang Naghahanap!

Si Zacchaeus ay ang lalaki na umakyat sa puno para makita si Hesus. Hinahanap din ni Jesus si Zacchaeus – at sa araw na yun nag bago ang buhay niya!

Pagha-hanap kay Jesus

Sa palagay mo, anong klaseng tao si Zacchaeus?

Bakit kaya interesado si Zaqueo na makita si Hesus?

Natagpuan ni Jesus

Ano sa palagay mo ang naramdaman ni Zacchaeus nang kinausap siya ni Jesus?

Sa paanong paraan nawala sa landas si Zaqueo?

Iniligtas ni Jesus

Paano at bakit nagbago si Zacchaeus nung nakilala nya ni Hesus?

Bakit nasabi ni Hesus na ligtas na si Zaqueo?

Ask a Friend

Paano mo nakilala si Jesus?

Paano nagbago ang buhay mo nang makilala mo si Jesus?

Application

Sa paanong paraan tayo pwede “maligaw” sa ating buhay?

Kung hindi mo pa personal na nakikilala si Jesus, gusto mo ba siya makilala ngayon?

Prayer Model

Lord Jesus, salamat dahil kilala mo ako at minamahal mo ako. Tulungan mo akong maintindihan ka at mas makilala ka pa. Please reveal yourself to me.

Key Verse

Study Topics